new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ “ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨷᩢ ᩮᨪᩢᩣ” ᩱᨶ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶

作者: 时间:2020-12-28 16:15:29

1218-01YWB-008-151029-原文件.jpg

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ “ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨷᩢ ᩮᨪᩢᩣ” ᩱᨶ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨶᩥ ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨷᩢ ᩮᨪᩢᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩱᩁ᩵  ᩣ᪂ ᨻᩢ 。