new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2021-01-12 09:15:19

0101-03JJZK-015-154956-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᨤᩢ ᩮᨾᩥ ᨡᩢᩁ ᨩᩨ ᨤᩢ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨹᩣ ᩮᩮᨪ ᨷᩤ᩶ ᩱᩉ᩵、ᨷᩤ᩶ ᩮᩃ、ᨷᩤ᩶  ᩉᩅ、ᨷᩤ᩶  ᨶᩭ᩶ ᩮᨾᩥ ᨤ ᩮᨧᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ ᩉᩨ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᩅᩤ᩶ ᩃᩥ ᨼ᩵ᩣ)