new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨣᩬ᩵ᩁ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩉᩣ ᨽᩥ ᩱᨵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨾᩣ ᨾᩬᨦ ᩱᩅ

作者: 时间:2021-05-20 15:44:12

0518-01YWB-003-199871-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩁᩫ ᩃᩣ ᩉᩣ ᨽᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨵ ᩋᩢ ᩴ ᩉᩢᨠ 18.14 ᨴ᩵ᩁ、ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ 14.52 ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩬ᩵ᩁ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᩈ ᩓ,ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ ᨿᩥ ᩶ ᨾᩣ ᨤᩣ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩃᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩁᩢᩣ。(ᨩ᩵ ᩃ᩶ᨦ ᩮᨼᩥ、ᨺ᩵ ᨴ᩵ᨦ ᨪᩥ)