new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾ᩣ ᨯᨦ ᩰᩉ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩐᩢᩣ ᨡᩣ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᩋᩥ ᩮᨩᩥ

作者: 时间:2021-07-19 17:22:50

0713-01YWB-007-221768-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪉ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᧕ ᨲᩣ,ᨤ᩶ᩣ ᨧᩥ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨳ᩵ᩣ ᨴᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨠ᩶ᩣ《ᩱᨷ ᩈᨠᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨡᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨶᩬᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ》《ᩱᨷ ᩈᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ》《ᩱᨷ ᩈᨠᩥ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ》,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣ᩵ᩤ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩮᩈ ᩓ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᨯᨦ ᩰᩉ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩋᩢ ᩴ ᩉᩢᨠ ᨴ᩵ᩁ ᪑,ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᪂ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ ᨶ᩾ ᩃᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨡᩣ ᨳᩨ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩋᩥ ᩮᨩᩥ。ᩋᩢ ᨶᩥ ᩉᩣ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩃ᩵ ᩉᩫ ᨵᩦ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨯᨦ ᩰᩉ ᨡᩣ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᩋᩥ ᩮᨩᩥ ᨶ᩾ ᩓ。(ᩅᩤ᩵ ᩮᨵᩤ᩶、ᨾᩣ ᨿᩥ ᨳᩬ᩵ᨯ ᨸ᩵ᨦ)