new tai | old tai | 中文

ᩉ᩵ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩱᨴ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨹᩢ ᩱᨤ᩵ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩐᩢ᪁ ᩱᨯ᩶ ᨠ᪁ ᩮᩁᩥᩬ ᩮᩁᩥ ᨻᩬᩢ ᨾ᪁

作者: 时间:2017-06-02 09:02:00

ᨶᩢ ᨡ᩵᪁ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ ᩃᨠ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩃᩢ᪁ ᨠ᩵᪁ ᨩᩥ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩉ᩵ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩱᨴ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢ᪁ ᩱᨸ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨻᩭ ᩁ᪁ᩔ ᨾ᪁ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸ᪁ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩐᩢ᪁ ᩱᨯ᩶ ᩕᨲ᪁ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᨻᩬᨠ ᨾ᪁。
    ᨠ᪁ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ“ᩮᩈᩥ ᩈᩨ ᨪᩦ ᨿ᩾ ᨤ᩶ᨦ” ᨻᩭ ᩁ᪁ᩔ ᨾ᪁ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸ᪁ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨶᩥ ᨾᩦ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩁ᪁ᩔ ᨾ᪁ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ 、ᩮᨣ᩾᪁ ᨠ᪁ ᩱᨧ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩁ᪁ᩔ ᨾ᪁ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᨣᩫ ᩮᨳ᩾᪁ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᩮᩈᩥ ᩈᩨ ᨪᩦ ᨿ᩾ ᨤ᩶ᨦ ᨩ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾᪁ ᨩ ᨶᩫ,ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉ᪁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩁ᪁ᩔ ᨾ᪁ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩅᩥ ᨡ᩵᪁ ᩀᩦ ᨪ᩶ ᨼ᩶᪁ ᨩ᪁ ᨿᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ ᨵᩤ ᨸ᩵᪁。ᩱᨧ ᨤ᪁ ᨶᩥ ᨻᨶᩴ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽ᪁ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩓ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤ᪁ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉ᪁ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾ᪁ ᩮᩮᩉ᩵ ᨽ᪁ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶᪁。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)