new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨲ᩶ ᨩᩣ ᩱᩈ᩵ “ᨺᩣ ᨪ᩾ ᩰᩅ ᩉᩣ“ ᩕᨷ ᨯᩢ ᩋ᩵ᨾ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者: 时间:2018-06-14 10:26:44

C0611001-03b-刘大江.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩫ ᩈᩬ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵  ᩋᩢ ᩮᨩᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨩᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩃᩫ ᩱᨸ  ᩈᩦ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨦᩣ ᩮᨧᩥ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨶ᩾,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉、ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ、ᨽᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩀ᩵ ᨺᩣ ᨪᩢ ᩮᩮᨲ᩶ ᨩᩣ、ᩮᩮᨲ᩶ ᨣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ “ᨺᩣ ᨪ᩾ ᩰᩅ ᩉᩣ”,ᩮᨻᩬᩥ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ”ᩮᩮᨳ ᨹᩥ ᨽᩢ ᩅᨱ”。(ᩃ᩶ ᩀ᩵ ᩮᩮᨪ᩶)