new tai | old tai | 中文

ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩱᨷ ᩃᩣ

作者: 时间:2020-09-24 11:14:13

4b-7.jpg

ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨶᩢ ᩕᨷᩣ ᨹ᩶ ᩈ ᩉ᩵ᩣ ᩉ᩷ ᨡᩁ ᨡᩥ ᨵᨾ᩺ ᩱᨷ ᩃᩣ,ᨻᩡ  ᨩ᩵ᩣ ᨡᩁ ᨡᩥ ᩮᩮᨲ᩶ ᨵᨾ᩺ ᩱᨷ ᩃᩣ ᩉᩨ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᨠ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨴᩬᨦ ᨶ᩾。

(ᨻ ᩋᩥ ᩅᩢ ᨳᩬ᩵ᨯ)