new tai | old tai | 中文

ᩈ ᩉ᩵ᩣ ᩮᩉᨷ ᩮᨤᩥᨶ᩵ᨦ ᨽᩣ ᩈᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩦ

作者: 时间:2020-12-25 10:37:28

4b-11.jpeg

ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩦ ᨩᩨ ᨻ ᨷ ᩃ᩶ᩣ ᨲ᩾ ᩮᩮᩈ᩵ ᨤᩫ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩉ᩾ ,ᩮᩉᨷ ᩮᨤᩥ ᨶ᩵ᨦ ᨽᩣ ᩈᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩦ ᩉ ᨦᩣ,ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨠ᩶  ᩉᩣ ᩉᩫ ᨾᩣ ᨪᩨ ᨷᩢ ᨡᩣ ᨶ᩾。

(ᩋ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩃᩢᩣ ᨪᩨ ᨳᩬ᩵ᨯ)