new tai | old tai | 中文

ᨷᩤ᩵ ᩈᩣ ᨡᩢ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᩮᨿᩥ ᨠᩢ

作者: 时间:2021-03-29 15:24:25

(ᨩᩣ ᨡᩢ)

ᨯ ᩮᨺᩂ,ᩈᩭ᩶ ᨠᩣ ᨸᩦ ᨲᩫ ᨯᩦ ᩮᩉᩥ᩵ ᨩᩣ ᩮᨾᩢᩣ ᨲᩫ ᨶᩥ ᩮᨺᩂ!ᨻᩦ ᩮᨾᩢᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨯ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᨸᩣ ᩮᨾᩢᩣ ᩮᨷ,ᨻᩦ ᩮᨾᩢᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨯ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᨸ ᩮᨾᩢᩣ ᩱᨡ᩵,ᨻᩦ ᩮᨾᩢᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨠ᩵ ᩮᨾᩢᩣ ᩁᩢ,ᨻᩦ ᩮᨾᩢᩣ ᩮᩮᨻ ᨲᩣ ᨯ ᩱᨯ᩶ ᩉᩣ ᩅᩢ ᨿᩥ ᨿᩣ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩃᩢ ᩮᨸ ᨩ᩶ ᩮᩮᩉ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩭ᩶ ᩱᨯ᩶ ᪃ ᨡ᩵ᨷ ᨸᩦ ᨸᩣ,ᩈᩣ ᩱᨧ ᩮᩮᩈ ᨡᩬᨦ ᨷᩢ ᩃᩬᩁ ᨣᩨ ᩁ᩶,ᩈᩭ᩶ ᨩ᩶ ᩁᩢ ᩉᩣ ᩱᨧ ᨶᩥ ᩮᨺᩂ,ᩮᩈ ᨩᩫ ᩋ᩶ᩣ ᩮᩮᨴ᩶ ᩱᨯ᩶  ᩮᩈ ᩱᨩ,ᩮᩈ ᨩᩫ ᨻᩦ ᨾᩣ ᨹᩢ ᩉᩣ ᩉ᩶ᩣ  ᨯ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᨻᩥ ᨹᩢ ᩁᩭ ᩉ᩷,ᨻᩦ ᨾᩣ ᨹ᩷ᩬ ᩉᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩭ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᨻᩥ ᨹ᩷ᩬ ᩁᩭ ᩮᩁᩥᩬ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᨡᩢ ᩉᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨶ ᩮᨶᩥᩬ ᩈᩢ ᨣ ᨧ᩵ᩫ,ᨾᩣ ᨻᩫ ᩉ᩶ᩣ ᨸᩣ ᨶᩥ  ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨹ ᩁᩢ ᩐᩢᩣ ᩋᩬᩁ,ᩱᨹ ᨲᩫ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩉᩢ  ᨲᩣ ᨷᩤ ᩮᩮᨳ ᩮᨲᩥ ᩱᨧ ᨩᩣ ᩀ᩶ᨦ,ᩱᨧ ᩮᩮᩉ᩵ ᩋ᩶ᩣ ᨪ᩵ᩣ ᨼ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᨯ᩶ᨦ ᨲᩣ ᩮᩃᩢᩣ,ᩉ᩶ᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥ᩵ ᩀ᩵ᩣ ᨧ ᩮᩉ᩶ᩣ ᨩᩣ ᩮᨾᩢᩣ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩮᨾᩢᩣ ᨴ ᩉ᩶ᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨯᩣ ᨲᩫ ᨡ ᩫ ᨳ᩵ᩣ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩮᨾᩢᩣ ᨴ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩭ᩶ ᨻ᩷ᩬ ᨯᩣ ᩉ᩵ᨾ ᨡᩫ ᨳᩣ,ᩮᩈ ᨩᩫ ᨲᩣ ᨷᩤ ᩋ᩶ᩣ ᨴ ᨾᩣ ᩉᨦ ᩮᨸ᩶ᩣ。ᨻᩦ ᨾᩣ ᨻᩫ ᩮᩉ᩾ᩣ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨯ᩶ ᩉᩨᩁ ᨤ ᩮᩮᨯ, ᨡᩬᨦ ᩮᨸ ᨣᩫ ᩉᩢᨠ ᩮᩮᨠ ᩱᩅ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨴ ᩮᩮᩀ᩵ ᨠ᩵ᨦ,ᩮᨻᩥ ᨲ᩵ᨦ ᨲ᩶ᩣ ᨩ᩵ ᨣ᩷ᩬ ᨹᩢ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨻᩢ ,ᩅᩢ ᨶᩥ ᨤ ᨡᩣ ᩋ᩶ᩣ ᨾᩣ ᨿᩣ ᩱᨤ᩵ ᨶ᩶ ᨧᩥ,ᨻᩦ ᩱᨤ᩵ ᨸᩬᨦ ᩮᨸᨠᨾ᩺ ᩅᩁ ᨡ᩵ᩣ ᩐᩢᩣ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ,ᩋ᩶ᩣ ᩁ᩵ᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᨯ᩶ ᨲᩫ ᩕᨻᩣ,ᩉ᩶ᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥ᩵ ᩰᨠ ᨷᩢ ᨠᩨ ᨣᩫ ᨦᩣ,ᨻᩦ ᨡᩬᨦ ᨸᩫ ᩉᩣ ᩱᩉ ᩱᩅ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩕᨻᩣ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨸ᩵,ᩉᩢᨦ ᨠ᩷ᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨩ᩶ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩰᨠ ᨶᩬ᩶ᨦ ᨷᩢ ᨻᩨ,ᨻ᩷ᩬ ᨣᩤ᩵ ᩉᩨ ᨾᩨ ᩱᩉ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᨿᩣ ᨩᩣ ᩮᨸ᩵,ᩮᩈ ᩅᩤ᩵ ᩅᩁ ᩮᩮᩉ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᨾᩦ ᩮᩮᨴ᩶ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩮᨻᩥ ᨲᩫ ᩋᩬᩁ,ᩉ᩶ᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥ ᩮᩮᩈ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨻᩣ ᩅᩬᩁ ᨶᩥ ᩮᨺᩂ。

(ᨿᩥ ᨡᩢ)

ᨯ ᩮᨺᩂ,ᩈᩭ᩶ ᨠᩣ ᨸᩦ ᨲᩫ ᨯᩦ ᩮᩉᩥ  ᩮᨣᩥ ᨶᩥ ᩮᨺᩂ!ᩅᩤ᩵ ᨳᩦ ᩋ᩶ᩣ ᩅᩤ᩵ ᨳᩦ ᨣᩢ ᨯᩦ ᨣᩤ,ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩦ ᨯᩦ ᨠ᩷ᩬ  ᩮᩮᨴ᩶ ᨶᩥ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩮᩮᩃ᩵ ᨴ ᩉ᩶ᩣ ᨯ ᨶᩬ᩶ᨦ ᨷᩢ ᩉᩨ ᨲᩫ  ᨡᩫ  ᨳ᩵ᩣ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩮᩮᩃ᩵ ᨴ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩭ᩶ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩉ᩵ᨾ ᨡᩫ ᨳᩣ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨷᩢ ᨸᩢ ᨲᩣ ᨷᩤ ᩋ᩶ᩣ ᨴ ᨴᩤ ᩉᨦ ᩮᨸ᩶ᩣ,ᨻᩦ ᨾᩣ ᩮᩮᩃ᩵ ᨴ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩭ᩶ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩮᩈ ᨺ᩵ᩣ ᨲᩥ ᨴᩬᨠ,ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩦ  ᨯᩦ ᩉᩢᨦ ᩉ᩵ᨠ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨶᩬ᩶ᨦ ᨷᩢ ᩉᩨᩮᩈ ᨺ᩵ᩣ ᨲᩥ ᨴ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᩁᩢ ᩋ᩶ᩣ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩮᨸ ᨸ᩵ ᨲᩫ ᨯ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨷᩢ ᨸᩢ ᨻᩦ ᨲᩫ ᨯ ᩮᩮᩋ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩁ ᩮᩉ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨣᩭ᩵ ᩮᨸ ᨣ᩵ ᩋ᩶ᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨶᩭ᩶ ᩮᩮᩋ᩵ ᩮᨾᩥ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨶᩥ ᨡᩦ  ᩱᨧ ᩉ᩾ᨦ  ᩮᨼᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉ᩷,ᩱᨯ᩶  ᨹ᩷ᩬ ᩉ᩶ᩣ ᨻᩦ ᩓ ᨻ᩷ᩬ ᩱᨤ᩵ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩀᩬ᩵ᨦ ᩮᩮᨣ,ᩮᩮᩈ ᩱᨤ᩵ ᩮᨸ ᩀᩬ᩵ᨦ ᨩᩬᨾ ᩮᩮᨻ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨾᩣ ᩉᩢᨻᩦ ᨣᩫ ᩮᩮᨠ ᨧᩥ ᩱᨧ ᩮᩮᩈ ᩮᨲᩥ ᩮᨼᩥ ᨼ᩶ ᨼ᩶ᩣ,ᨧᩥ ᨷᩢ ᨲ᩾ ᨣ ᩓ ᩮᨻᩥᩬ ᩱᨯ᩶ ᩉᩢ ᨻᩦ ᨲᩫ ᨯᩦ,ᩮᩈ ᨯᩣ ᨷᨬ  ᨾᩦ ᩱᨯ᩶ ᩮᨸ ᩮᨾ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩮᩈᩥᩬ。ᩰᨠ ᨣᩤ᩵ ᨻᩦ ᩮᨷᩥᩬ ᩉ᩶ᩣ ᨯ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᨡ᩶ᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᩮᩉᩢᩣ,ᩰᨠ ᨣᩤ᩵ ᨻᩦ ᨧ ᩮᩮᩈ ᩮᨾᩢᩣ,ᩮᩈ ᨩᩫ  ᩉᩫ ᩮᩀᩢᩣ ᩱᩅ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᩃᩢᩣ ᩮᨯᩥ ᪄,ᨻ᩷ᩬ ᨲᩫ ᩈ᩶ ᨣᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨠ ᨯᩬ᩵ᨠ ᨴᩬᨦ ᨡᩣ。ᨿᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᩮᩈ ᩮᨸ ᩈᩣ ᩈᩢ ᨷᩢ ᨾᩣ ᨿᩣ ᩋ᩶ᩣ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨾᩣ ᨻᩫ ᩋ᩶ᩣ ᨸᩣ ᨶᩥ,ᩮᨾ ᩋ᩶ᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨯᩣ ᨼ᩾ ᨷᩥ  ᩮᩮᩋ ᩮᩮᩉᩅ ᩮᩮᩉ᩵ᨠ,ᨻ᩷ᩬ ᨴᩦ ᩉᩫ ᩱᨧ ᩋ᩶ᩣ ᩱᩉ ᨤᩬᩁ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᨻᩥ ᨸ᩵ᩭ ᩅᩤ᩵,ᨿᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨻᩦ ᩮᨸ ᨷᩤ᩵ ᨶᩭ᩶ ᩣ᧕,ᩉ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩈᩢ ᨷᩢ ᨾᩣ ᩉᩢ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨾᩣ ᨻᩫ ᨿᩬᨯ ᨷᨬ ᨸᩢ ᨲᩫ ᩮᩮᩉ᩵   ᨻ᩷ᩬ ᩮᨳ᩾ᩣ,ᩃᨠ ᩀ᩵ ᨡ᩶ᩣ  ᨻᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᨯ᩶ ᨸ ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨶᩥ ᨿ᩶ᩣ ᨡᩣ ᩱᨸ ᨴᩤ ᩱᨯ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩰᨠ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩉ᩶,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨾᩣ ᨶ᩶ ᩀ᩵ ᩱᨠ᩶ ᩮᩮᩋ ᨴᩤ᩶ ᩮᩉᩥᩁ ᨯᩦ ᩮᩮᩈ ᩈ᩶ᨾ ᩈᩣ  ᩉᩥᩁ,ᩮᩈ ᨷᩢ ᨾᩦ ᩉᩫ ᨠᩢ ᨲᩥ ᨶᩥ ᩱᨤ᩵ ᩐᩢᩣ ᨷᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᨦ ᨻᩣ ᩱᨸ ᩮᩮᩋ᩵ ᨠᩣ,ᩮᩉᩥᩁ ᨯᩦ ᨵᩤ ᨿᩣ ᩋ᩶ ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩅᩤ᩵ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨹᩫ ᨦᩣ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᩁᩢ ᩋ᩶ᩣ ᨻ᩷ᩬ ᩮᩉᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᨶᩥ ᩮᨺᩂ。

(ᨻ᩷ᩬ ᨷᩫ ᩱᩁ ᨠᩫ)