new tai | old tai | 中文

ᨣ ᨷᩫ ᩁᩣ ᩈᩬᩁ ᩰᩃ

作者: 时间:2021-06-03 18:13:36

ᨯᩦ ᩉᩣ ᩉᩨ ᩮᩮᨿ ᨯ ᩮᩮᩁ,

ᨯᩦ ᨠᩥ ᩮᩮᨠ ᩉᩨᩮᩮᨿ ᨯ ᨴᩬ᩶ᨦ;

ᨲᩫ ᩈᩬᩁ ᨲᩫ ᩉᩨ ᩱᨯ᩶,

ᩱᨧ ᩈᩬᩁ ᩱᨧ ᩉᩨ ᨯᩦ;

ᨲᩫ ᨶᩭ᩶ ᨴ᩷ᩬ ᩉᩫ ᩉᩬᩬᨾ,

ᨲᩫ ᩀᩬᨾ ᨴ᩷ᩬ ᨲᩢ ᨠ᩵ᩣ,

ᩅᩤ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ᨣᩢ ᨣᩁ ᨼᩢ;

ᨲᩫ ᨲᩣ ᩱᨸ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨷᩢ ᩉᩣ,

ᨲᩫ ᨷᩢ ᩮᩮᨴ ᨲᩣ ᨩᩨ ᨻᩭ ᩉᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ;

ᨲᩫ ᩁᩢ ᨴ᩷ᩬ ᨹᩨ ᩉᩢᨦ,

ᨲᩫ ᨩᩢ ᨴ᩷ᩬ ᨹᩨ ᩈᩣ;

ᨲᩫ ᩁᩢ ᨶᩥ ᩉ᩶ᨾ ᨠᩥ ᨶᩫ,

ᨲᩫ ᨩᩢ ᨤᩨ ᨴᩫ ᨲᩫ ᨼᩣ;

ᨲᩫ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩮᨾ,

ᨲᩣ ᩮᨽ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩃᨠ;

ᨲᩫ ᩮᨿᩬ ᨶᩥ ᨻ᩷ᩬ ᨯᩦ ᨲᩣ,

ᨲᩫ ᩀ᩵ ᨯᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨡᩦ ᨤ᩶ᩣ;

ᨲᩫ ᨾᩦ ᨶᩥ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩬᨦ,

ᨲᩫ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨶᩥ ᨤᩨ ᩉᨦ ᩮᨸ᩶ᩣ;

ᨲᩫ ᨾᩢ ᨶᩥ ᩅᩤ᩵ ᩉᩣ,

ᨲᩫ ᨷᩢ ᨾᩢ ᨶᩥ ᩴ ᨲᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨿᩭ᩶;

ᨲᩫ ᩱᨯ᩶ ᨠᩥ ᨻ᩷ᩬ ᩱᨤ᩵ ᩁᩣ,

ᨲᩫ ᩱᨤ᩵ ᩀᩣ ᨻ᩷ᩬ ᨯᩦ ᨲᩣ。

(ᩋ᩶ᩣ ᨡᩢ ᩱᨿ)