new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᧘ ᩮᨪᩥ ᨾᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣ ᨸᩣ ᩃᩥ ᨲᩫ ᩉᩬ᩷

作者: 时间:2018-05-18 10:43:00

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩉ᩵ᩣ ᩮᩮᨪ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᨩ ᨶᩫ、ᩰᩁ ᩁᩁ  ᨩ᩵ᩣ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨵᩤ ᨸ᩵ᩣ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨣ ᨸᩣ ᩃᩥ ᨲᩫ ᩉᩬ᩷ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ ᧘ ᩮᨪᩥ ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ ᩋᩢ ᩮᩅᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᨶ᩾ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨲ᩾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨸᩣ ᨣ ᩉ᩾ ᩅᩤ᩵,ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩈᩨ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲ᩷ᩬ ᨠᩢ ᩱᨯ᩶ ᧕᧗ ᨸᩦ ᨾᩣ,ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᩋᩫ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨯ᩶ ᩈᨠᩣ ᨻᩥ ᨸ᩵ᩁ ᩓ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩀ᩶ᨦ ᩀᩣ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ,ᩮᨸ ᩮᨸᩥ ᩀ᩵ᩣ ᨴ ᩮᨪᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ、ᩈ ᩉᩣ ᩱᨠ᩶ ᨠᩦ ᨠᩢ。ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ ᨶᩥ ᩉ᩶ ᨣᩬᨦ ᨻ ᨯᩭ ᩓ ᩈᩣ ᩴ ᨣᩢ ᨲᩥ ᨠᩢ、ᨽᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᨤᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ,ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ ᩮᩉᩥᩁ ᨠᩢ。ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨯ ᨾᩣ ᨠᩣ ᩈᩨ ᩉᩣ ᨠᩢ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩮᨸ ᩈ ᩉᩣ ᨩᩫ ᨸᩣ ᩋᩢ ᩮᩉᩥᩁ ᩈᩫ ᩓ ᨡ᩶ ᨻᩨ ᨠᩢ ᨠᩢ。ᨲ᩾ ᨸ᩵ᩣ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨶᩥ,ᨷᩢ ᩮᨴᩤ᩶ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ ᩱᨸ,ᨿᩢ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ “ᨴᩤ ᩈᩥ ᪑ ᩅᨲ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᪑” ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᪂ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨡ ᩱᩉ ᩓ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᩉᩣ ᨾᩦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ。ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ,ᨾᩦ ᩰᨡ᩵ ᩮᨪᩥ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠ᩶ᩣ ᨩ,ᨿᩢ ᨾᩦ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩅ ᩉᩣ。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩢ ᩉᩢᨠ ᨡᩢ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ ᧘ ᩮᨪᩥ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨤ ᨴᩬᨦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩃᩥ ᨲᩫ ᩉᩬ᩷,ᩁᩢ ᩉᨾ ᩣ᪂ ᨻᩢ 、ᨿᩥ ᩶,ᨻᩬᨠ ᩱᨸ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩈ ᩓ ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩓ ᪂ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ、ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᨳᩣ ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨲᩫ ᨤᩥ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩴ ᨵᩤ ᩮᨪᩥ ᩉ᩵ᩣ ᩈᩨ ᨵᩥ ᨿᩦ ᨯᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩓ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨸᩬ᩵ᨦ ᩕᩈ ᩮᨪᩥ ᩮᩉᩥ ᩮᨪᩥ ᨵᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ。ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨿᩢ ᩈ᩵ᨦ ᨡᩬᨦ ᨧᩨ ᨧ ᩉᩨ ᨠᩢ ᩓ ᨳᩬᨯ ᨸ᩵ᨦ ᨧᩨ ᨧ。

ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩮᩅᩣ ᪃᪂ ᩅᩢ,ᩃᨠ ᩁᩁ ᪃᪐ ᨣᩫ,ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨣ ᨸᩣ ᩃᩥ ᨲᩫ ᩉᩬ᩷ ᩱᨸ,ᨿᩢ ᨧᩢ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ ᨴᩦ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩱᨴ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ ᩉ᩷ ᩉ᩵ᩣ ᨸ᩾ ᨴᩦ ᪉ ᨧᩬᨾ、ᩰᩁ ᩮᩮᨸ ᩈᩥ ᩃᩦ ᩀᩦ ᩮᨪ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨤ᩶ᨦ ᨵᩤ᩶ ᨩᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ、ᨤ᩵ᩁ ᨾᩥ ᨩᩥ ᨴᩥ ᩰᨤ᩵ ᨧᩥ ᩮᩮᨿ᩶、ᨿᩥ ᩶ ᩮᨻᩬᩥ ᨿᩬ᩷ ᨩᩥ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)