new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ

作者: 时间:2018-08-03 17:39:08

C0803003-01b-李建洪.jpg

ᨿᩬ᩶ᩁ ᩮᨻᩬᩥ ᩃᩫ ᨻᩥᨩ ᨡᩬ᩶ᩁ ᩈ ᩵,ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᨤᩨ,ᩋᩣ ᩈ᩵ ᩰᨽ᩵ ᩮᨪᩥ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩉᩫ ᩱᨲ᩶ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ-ᨪ ᩮᩮᨲ᩵ ᨧ᩵ᩣ ᩱᨶ ᨪ᩶ᩣ ᩶ ᩋᩢ ᨴᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨶ᩾ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᨹᩣ ᩉ ᩴ ᨶᩬᨦ,ᨻᩣ ᩉᩨ ᨣᩫ ᨲᩣ ᩓ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨡᩬᨦ ᨦᩨ ᨤ ᩃ᩶ ᨪᩫ ᩉᩅ ᩉᩣ。ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩉ᩵ᩣ ᨸ᩵ᩣ 、ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩈᩨ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲᩬ᩷ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩁᨠ,ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᨳᩣ ᨦᩨ ᨳᩣ ᨤᩫ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩋᩢ ᨧᩬ᩷ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨶ᩾。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)