new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ

作者: 时间:2018-11-09 15:37:35

  ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑ ᩋᩢ ᩉ᩵ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨻᩡ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨴᩦᨷ ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᨴ᩵ᨦ ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩣ ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨠᨲ ᨱ “ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᨴᩢ ᨩᩫ ᨷᩢ ᩮᨪᩢᩣ”ᨶ᩾,ᩀ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨧᩨ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ,ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨦᩨ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᪃᪉ ᨠᩫ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ ᨦᩨ ᩋ ᩮᨾ ᩃᩦ ᨠᩣ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩣ ᩉ᩾,ᨩ᩵ᩣ ᩰᨣ᩶ ᨤ᩶ᩣ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨺ᩵ ᩮᨪᩥ ᨩᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ、ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ。ᩋᩴ ᨵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨺ᩵ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾ᩵ᩣ、ᩮᨩ᩶ ᨾᩦ ᩀ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨪ᩶ᩣ ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᨶ᩶ ᩓ ᨣ᩵ᨦ ᩀᩥ ᨸ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨶ᩶ ᩰᨻ᩶ ᩮᩋᩬᩥ、ᨤ ᨽᩫ. ᨼᩬᨦ ᨪ᩵ᩣ ᨴᩦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ、ᨾ᩶ ᨤᩣ ᩰᨾ᩶ ᩮᨴᩬᩥ. ᨵᩦ᩵ ᨽ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻ᩵ᩣ ᨩᩦ ᨪᩨ ᨵᩤ ᩀ᩵ ᩮᨪᩥ ᨴ᩵、ᨶᩥ ᨵᩥ ᩅᩤ ᨵᩦ. ᨾᩣ ᨶᩥ ᨤ᩵ᩁ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨵ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨻ᩶ᩣ ᩮᨴᩬᩥ ᩮᩋᩬᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨶᩥ ᩮᨻ᩶ᩣ ᩮᩋᩬᩥ  ᩀ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ、ᩉ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᨣ᩵ᩤ、ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨩ᩵ᩣ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᨠ᩶ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩈᩨ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᨩᩥ、ᩈᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨽ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)