new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨪᩨ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑

作者: 时间:2018-11-09 15:39:53

C1108003-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᧕ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᪐ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑ ᩀ᩵ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨩ ᩈᩬ᩶ᨾ。ᩮᨻᩬᩥ ᩰᨪᩬ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ、ᨹᩬ᩷ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᩱᨠ,ᨸᩬᨦ ᩉᩣ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ,ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ 、ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨷ᩷ᩬ ᨴᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨪᩨ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑。

ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨲ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᨻᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᨿᩥ、ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩈ᩵ᩁ ᨾᩥ,ᩴ ᩐᩢᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨽ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)