new tai | old tai | 中文

ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩃᩣ、ᨾ᩵ᩣ、ᩱᨵ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨻᩡ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨴᩨ ᨲᩬ᩷ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᩰᨧ ᨾᩣ

作者: 时间:2018-11-30 08:49:58

C1127008-01b-曾崇明.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ ᪉ ᨲᩣ,ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨹ᩶ ᨠᩫ ᩮᨣᩤ᩾ ᨩᩦ ᩴ ᨹ ᨣ ᨲ ᨸᨦ ᩋᩣᨩᩣ ᩉ᩾,ᩉᩣ  ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᪂ ᩉ᩵ ᨻ᩵ᨦ ᨡᩨ ᨼ᩶ᩣ,ᩮᩁᩬᩥ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩃᩣ、ᨾ᩵ᩣ、ᩱᨵ ᨺᨦ ᨶᩥ ᪄ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩣ᪂ ᩃ ᨩ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩁᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨹᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨴᩦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩉ᩾ ᩱᨸ,ᨧ ᩉᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩃᩣ、ᨾ᩵ᩣ、ᩱᨵ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨡᨦ ᩮᨡ ᩴ ᨡᩬᨦ ᨣᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨻᩡ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨴᩨ ᨲᩬ᩷ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᩰᨧ ᨾᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨾᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨲ᩾ ᨻᩡ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ。ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩃᩣ、ᨾ᩵ᩣ、ᩱᨵ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᧕ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᨸᩣ ᨾᩣ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ。