new tai | old tai | 中文

ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩭ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪂᪂

作者: 时间:2019-04-25 09:43:29

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨻᩭ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪂᪂ ᩀ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩏ ᨵᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨹ ᨣ ᨲ ᨻᩭ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪂᪂ ᨲ᩾ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨪᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ ᩮᩮᨩ᩵ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᨣ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩈ᩵ᩁ ᨾᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᨻᩭ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᪂᪐ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨠ᩶ᩣ ᨾᩁ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᪆ ᩁᩭ᩶ ᧗᪐ ᨠᩫ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ。