new tai | old tai | 中文

ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩴ ᨡᩬᨦ

作者: 时间:2020-12-23 17:16:20

1211-01YWB-008-149245-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩴ ᨡᩬᨦ  ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩀ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ。

ᨠᩣ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨾᩦ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨸ ᨸᩣ ᨦᩣ ᩃᩥ ᨤ᩵ᨾ ᩴ ᩮᩮᨾ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨩ ᨶᩫ。ᨧᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩈ ᩵, ᨶᩥ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨶᩥ ᩱᨩ᩶ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨷᩢ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨯ ᨠᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᩃᩬᨷ ᨴᩬᨦ ᩉᩣ ᨻᩬᨠ、ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩁᩢᨠᩣ ᨸ ᨸᩣ ᩱᨶ ᩴ ᨡᩬᨦ。

  ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᪂ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᩱᩈ᩵ ᩴ ᨡᩬᨦ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)