new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢᩣ ᨲᩣ ᨤ ᩮᨻᩢᩣ.ᨦᩨ ᨵᩤ ᩅᩢ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩀ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨶ᩾

作者: 时间:2021-04-01 09:21:12

0325-01YWB-009-183836-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᪄ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨤ ᩮᨻᩢᩣ.ᨦᩨ ᨵᩤ ᩅᩢ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩁᩣ ᨴ ᨲᩣ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩀ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨶ᩾ 。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨤ ᩮᨻᩢᩣ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ 。ᨴᩤ᩵ ᩅᩤ᩵,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨯᩭ ᨣᩬᨦ ᩓ ᩴ ᩮᩮᨾ᩵ ᨲᩥ ᨠᩢ、ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᩢ ᩮᩮᨻ ᨠᩢ,᪂、᪃  ᨾᩣ ᪂ ᨺ᩵ᩣ ᪂ ᨻᩣ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨧᩨ ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩉᩅ ᩉᩣ,ᩮᨻᩬᩥ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩓ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩈᨶ ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨠ᩶ ᨠᩥ ᩁᩥ ᨩ、ᩮᨾ ᩁᩢ ᩈ ᩉᩣ ᨯᩦ、ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨯᩦ 、ᨠᩬ᩷ ᨴᩤ ᨯᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩮᨿᩬ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩱᨠ᩶ ᨠᩦ ᩁᩥ ᨩ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩋᩢ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨿᩣ ᩮᩉᩥᩋ ᩮᨻᩥ ᨶ᩾、ᩈᩨ ᩉᩣ ᩮᨪᩥ ᩉᩣ ᩮᩉᩥᩋ ᩮᨻᩥ ᨶ᩾,ᨴᩨ ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨹ᩶ ᨠᩫ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ (ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ)、ᨤ᩵ᨾ ᩅᨲ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ-ᨷ᩷ᩬ ᨲᩁ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ、ᩉᩫ ᨴᩤ ᩉᩅ、ᩉᩫ ᨴᩤ ᩴ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵᨦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ,ᩈᩨ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲᩬ᩷ ᩮᨪᩥ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨷᩢ ᨡᩣ。ᨴᩤ᩵ ᩅᩤ᩵, ᨶᩥ ᩮᨸ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩈᩨ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ ᩱᨯ᩶ ᪆᪐  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵,ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨳᩨ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨣᩢ ᨧᩢ ᩈ᩶ᩣ ᨯᩦ,ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨲ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩀ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ、ᨠᩣ ᩱᩁ᩵ 、ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵、ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹ᩷ᩬ ᨴᩬᨦ、ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶  ᨴᩦ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᩮᩃᩥ ᨩᩣ ᨲᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩈᨶ ᩮᨾ ᩁᩢ ᩈ ᩉᩣ ᨯᩦ ᨿᩥ ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᨸ ᨷᩢ ᨡᩣ ᩮᨿᩬ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩱᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。

  ᨤ ᩮᨻᩢᩣ. ᨦᩨ ᨵᩤ ᩅᩢ ᩅᩤ᩵,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ、ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩓ ᨿᩥ ᩶、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨽ᩵ ᨠ᩷ᩬ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ ᩉᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ。ᨤ ᩮᨻᩢᩣ ᩅᩤ᩵,ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨳᩨ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩮᨸ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ “ᩉᩫ ᨴᩤ ᩈᩥ ᪑ ᩴ ᩅᨲ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᪑” ᩰᨿ ᩴ ᩰᨲᩬ ᨧᩢ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ “ᨸ᩵ᩁ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨷᩫ ᩉᩢ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩈᩨ ᩉᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ” ,ᩮᨸ ᩈᩣ ᨴᩤ ᩓ ᩕᨲᩣ ᨧ ᩉᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩈᩨ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ。 ᨶᩥ ᩮᨸ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩈᩨ᩵ ᩈᩢ ᩱᨩ ᩱᨾ ᩕᨲᩦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ ᨯᩱ᩶ ᪆᪐  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵,ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ ᩈ᩶ᩣ ᨯᩦ ᩮᩈ ᩓ,ᨣᩫ ᪂ ᩮᨾᩥ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩓ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ ᨣᩢ ᨧᩢ ᩉᩣ ᨾᩣ,ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩁᨠ ᨱ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ、ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ、ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃ᩷ᩬ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᩉᩅ ᩉᩣ。ᨡ᩵ᨦ ᩮᨡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᩮᨸ ᨧ᩵ᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᨾᩥ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᪂ ᨺ᩵ᩣ ᪂ ᨻᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩮᩮᨻ ᨠᩢ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᩱᨸ,ᩀ᩵ ᨻᩣ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ、ᨡᩬᨦ ᩈᩫ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵、ᨠᩣ ᩰᩀ ᩉᩣ、ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᨠᩣ ᨩ᩵ᩣ ᨣ᩵ᨦ、ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨺᨦ ᨶᩥ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᩮᩮᨳ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩉᩫ ᨴᩤ ᪂ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᨠᩢ、ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨦ᩵ᩣ ᩱᨧ ᨠᩢ、ᩅᨲ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ、ᨧᩥ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᩃᩫ ᨠᩢ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠ᩵ ᩮᩃᩥ ᨩᩣ ᨲᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ。

  ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩅᩤ᩶ ᨼ᩵ᨦ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᩉ᩵ᩣ ᨸ᩵ᩣ、ᩮᨩᩥ ᩉ᩵ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ。(ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ)