new tai | old tai | 中文

ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᩴ ᨡᩬᨦ ᨤ

作者: 时间:2021-04-29 17:06:34

0428-01YWB-007-193888-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂᧗ ᨤ᩵,ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶、ᩃᩣ、ᨾ᩵ᩣ、ᩱᨵ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᩴ ᨡᩬᨦ ᨤ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪐᪄ ᩀ᩵ ᨴᩤ᩵ ᩮᩁᩬᩥ ᨩᨦ ᩁᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨲ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨴᩤ᩵ ᩮᩁᩬᩥ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᩴ ᨡᩬᨦ ᨤ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)