new tai | old tai | 中文

ᨻᩡ ᨴ ᨩᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ

作者: 时间:2018-04-18 16:52:00

   ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨷ ᩅᩥ ᨱᩦ ᨽᩣ ᨶ᩶ᩭ  ᩮᩈᩥ ᩁᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩥ ᩱᨴ
ᨻᩡ ᨴ ᨩᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ ᨣᩨ ᨻᩡ ᨼᩬ᩶ᩁ“ᩁ ᩈᩦ ᩱᨷ ᩃᩣ”


ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨻᩡ ᨴ ᨩᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ ᨣᩨ ᨻᩡ ᨼᩬ᩶ᩁ “ᩁ ᩈᩦ ᩱᨷ ᩃᩣ”ᩀ᩵ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨶᩫ。ᨠᩣ ᨻᩡ ᨴ ᨩᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨷ ᩅᩥ ᨱᩦ ᨽᩣ ᩓ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉᩁ ᩮᩁᩥ ᩈᨠᩣ、ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ、ᩈᩣ ᨶ᩾ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ,ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨯᩦ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬᩁ ᨽᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ。(ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵、ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ)