new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᨲ ᨵᨾ᩺ ᨸᩢ ᩈᩦ ᨸᩢ ᨻᩬᩁ ᩈᨠᩣ  ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ ᩣ᪃᧘᪐ ᨲᩫ

作者: 时间:2018-04-18 16:47:00

ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᨲ ᨵᨾ᩺ ᨸᩢ ᩈᩦ ᨸᩢ ᨻᩬᩁ ᩈᨠᩣ  ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ ᩣ᪃᧘᪐ ᨲᩫ ᩀ᩵ ᩅᩢ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨩᨲ᩺ ᨾ ᩉᩣ ᩁᩣ ᨮᩣ ᩉᩅ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨶᩫ,ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨣᩢ ᩱᨸ ᩅᩢ ᩱᩈ᩵ ᨷᩤ ᨧᩥ ᨴᩁ ᩉ᩵ᩣ ᩴ 。
ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨠᩣ ᩱᩉ ᩮᨩ᩾ᩣ,ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨣᩢ ᩱᨸ ᩅᩢ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨩ᩵ ᩱᩈ᩵ ᨷᩤ ᨧᩥ ᨴᩁ。ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᪉ ᨲᩣ ᨯ᩶ᩣ ᨶᩥ,ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᩈᨲ ᨵᨾ᩺ ᨾᨣ ᨸᩢ ᩈᩦ ᨸᩢ ᨻᩬᩁ ᩈᨠᩣ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ ᩣ᪃᧘᪐ ᨲᩫ,ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩈ ᨪᩫ ᨠᩢ ᨶ᩶ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩅᩥ ᩉᩣ ᩉᩅ,ᨳ᩶ᩣ ᩕᨻ ᩈᩫ ᩮᨯ ᩉᩅ ᨧᩬᨾ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᨴᩗᩢᩣ ᨸᩢ ᩈᩦ ᩓ ᩉ᩵ᩣ ᩴ。ᩮᩅᩣ ᨾᩣ  ᩁᩬᨯ,ᩕᨻ ᩈᩫ ᩮᨯ ᩉᩅ ᨧᩬᨾ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᨴᩗᩢᩣ ᨸᩢ ᩈᩦ ᩈᨲ ᨵᨾ᩺ ᨾᨣ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ ᨯᩦ ᨠᩦ ᩉᩣ、ᨣᩤ᩶ ᨿᩬ᩶ᩁ ᨡᩣ ᩉᩣ、ᩈ᩶ᩣ ᨾᩣ ᨴᩤ ᨡᩨ、ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨡᩨ ᩱᩉ᩵。ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨣᩢ ᨧᩥ ᨴᩁ ᩉᩣ ᩴ。
ᩉᩣ ᩴ ᩓ ᩮᩈ ᩓ,ᩕᨻ ᩈᩫ ᩮᨯ ᩉᩅ ᨩᩬᨾ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᨴᩗᩢᩣ ᨣᩢ ᨾᩢ ᨡᩢᩁ ᩓ ᩮᩮᨹ ᩴ ᩈᩫ ᨸ᩵ᩭ ᩉᩨ ᩈᨴᩤ ᨴᩗᩢᩣ。(ᨻ ᩁᩢ、ᨾᩥ ᩮᨴᩬᩥ)