new tai | old tai | 中文

ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩈᨡᩣ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ

作者: 时间:2018-04-19 15:59:00

ᩈᨦ ᨣᩬ᩶ᨦ ᩈᨦ ᨠᩬᩁ ᨶᩢ ᩮᨶᩥ,ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩈᩥ ᨾ᩵ᩁ ᩮᨿᩥ。ᩉᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᨠᩢ ᨾᩣ,ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ,ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨻᩭ ᩈᨡᩣ  ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ ᩣ᪃᧘᪐ ᨲᩫ。
ᨶᩬᨠ ᩮᩈ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩋᩣ ᩴ ᩕᨻ ᩮᨧ᩾ᩣ、ᩉᩫ ᩴ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨻᩭ、ᨧᩥ ᩱᨼ ᩈᩫᨯ᩵ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩱᨸ,ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨿᩢ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᨠᩣ ᨤᩨ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ)