new tai | old tai | 中文

ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨽᩣ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷ ᨧᩬ᩷ ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨸᩢ ᨲᩥ ᩮᨸ ᨽᩣ ᩱᨯ᩶ ᪃᪉ ᨸᩦ ᨡ᩵ᨷ ᨤ᩵ᩭ

作者: 时间:2018-06-07 18:12:49

C0607005-01b-曾崇明.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨽᩣ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷᩵ ᨧᩬ᩷ ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨸᩢ ᨲᩥ ᩮᨸ ᨽᩣ ᩱᨯ᩶ ᪃᪉ ᨸᩦ ᨡ᩵ᨷ ᨤ᩵ᩭ,ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨿᨦ ᨤ ᨿᩥ ᩶ ᨩ ᨶᩫ  ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ “ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷、ᩮᩁᩢᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩀ᩵ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨪᩣ)