new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩁᩁ  ᨩ᩵ᩣ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ

作者: 时间:2018-06-15 08:22:27

C0614010-01b-李建洪.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᨤᩨ,ᩰᩁ ᩁᩁ  ᨩ᩵ᩣ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨡᩢ ᩰᩁ ᩋ᩵ᨦ ᨡᩢ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪆ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ“ᨡᩢ ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉、ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)