new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᨴᩤ

作者: 时间:2018-07-11 17:06:24

C0703014-01b-李建洪.jpg

ᨾᩣ ᩉᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᨠᩢᨾᩣ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᨴᩤ ᩋᩢ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩉᩣ ᨾ ᩰᨿ ᨶ᩾,ᨧᩨ ᨧ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲᩢ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᪉᧗  ᩰᨡ᩵ ᨤ᩵ᩭ。ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᨴᩤ ᪉᧗ ᨸᩦ ᩰᨡ᩵ ᨤ᩵ᩭ ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨸᩬ᩷ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉ᩵ᩣ。