new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨴᩤ

作者: 时间:2018-07-11 17:06:24

C0703014-01b-李建洪.jpg

ᩉᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᨠᩢ ᨾᩣ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨴᩤ ᩋᩢ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨾᩢ ᨾᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ ᨶ᩾,ᨧᩨ ᨧ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲᩢ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᪉᧗  ᨤ᩵ᨾ ᨤ᩵ᩭ。ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨴᩤ ᩱᨯ᩶ ᪉᧗ ᨸᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨤ᩵ᩭ ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᩀᩬ᩷ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉ᩵ᩣ。