new tai | old tai | 中文

ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᨠᩣ ᨣ᩶ ᩉᩁ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨸ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ

作者: 时间:2018-09-13 16:42:32

C0912002-02b-慈安胜.jpg

 ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᧘ ᨤ᩵,ᨴᩤ ᨩᨦ ᨩᩨ ᨷᩤ᩶ ᨩᨦ ᨤ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ,ᩮᨲᩥ ᨩᩭ᩵ ᨸ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩋ᩶ᩣ ᨤ ᨶᩭ᩶ ᩋᩢ ᩮᨸ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩉᩣ ᩱᩈ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨲ᩵  ᨶ᩾ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨺᩣ ᨪ᩶ ᨡ᩾ ᨴᩡ ᨺ᩵ᩣ ᩉ᩵ᩣ ᩁᩥ ᩮᩁᩥ。(ᩮᨵᩢᩣ ᨪᩥ)