new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨴ ᨩᩬᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ

作者: 时间:2018-09-13 16:43:47

C0912001-03b-刘大江.jpg

ᨲᩬ᩷ ᩮᨴᩤ᩾ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ ᩋᩢ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨶ᩾。ᩉᩣ ᩅᩢ ᨾᩣ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨹ᩶ ᩅᩥᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩉ᩷ ᩉᩣ ᩈᩥ ᨡᩬᨦ、ᨧ᩵ᩣ ᩅᩥ ᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵ 、ᩃᩥ ᩮᩮᨶ᩶ ᨧ᩵ᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩋᩢ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨲ᩵  ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᧕᧕ ᩮᩁᩥ,ᩈᩥ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩋᩢ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᨠᩬ᩷、ᨸᨠ ᩈ᩶ᩣ、ᩃ᩶ᨦ ᨯ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᨸ ᨡᩬ᩷ ᩮᨸ ᨲᩣ,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩃ᩶ᨦ ᨯ、ᨸᨠ ᩈ᩶ᩣ ᨷᩢ ᩁ᩶ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᩅᩥᩣ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨳᩦ。(ᩮᩃᩥ ᩰᨣ᩶ ᨴ᩵ᨦ)