new tai | old tai | 中文

ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ

作者: 时间:2018-09-20 17:04:56

C0919001-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᨪᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨲ᩵ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩀ᩵ ᧘ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ、ᩣ᪐ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ。

  ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩᩦ ᨣᩤ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᨾᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩋᩢ“ᩮᨻᩬᩥ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨽᩥ ᩀ᩵ᩣ、ᨡ ᩱᨧ ᩃ ᩅᩢ” ᨶ᩾。ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨶ᩵ᨦ ᩮᩈᩬᩥ ᩮᩉᩥᨦ ᩈᩢ ᩕᨲᩣ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨯ,ᩀ᩵ ᩈᩫ ᨴᩤ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩓ ᩉ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨹᩥ ᩮᩮᨹ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩃᩡ ᩮᩮᨼ ᨠᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩉᩨᨯ᩵ ᩮᨠ᩶ᩣ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨲᩣ ᨯᩦ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)