new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉᩣ ᩴᨴ ᨲ᩶ᩁ ᨳᩣ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩃ ᨴᩁ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵

作者: 时间:2018-10-08 17:30:58

C1008004-01b-李建洪.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵ ᩮᨸ ᩅᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨧᩨ ᨧ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ 。ᩅᩢ ᨶ᩾,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉᩣ ᩴ ᨴ ᨲ᩶ᩁ ᨳᩣ ᨴᩤ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩃ ᨴᩁ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ “ᨧᩨ ᨧ ᨶᩦ ᨴᩤ ᩃ ᨦᩨ ᨣᩨ ᨳᩨ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵、ᩀ᩵ᨦ ᩀ ᨶᩢ ᨳᩨ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ” ᩮᨸ ᩮᨣᩤ᩾ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。

  ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᨿᨦ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ ᩓ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᩮᨧᩥ ᨩᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ、ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨳᩣ ᨴᩤ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩃ ᨴᩁ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩃ ᨦᩨ ᨣᩨ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩉᩣ ᩴ ᨴ ᨲᩫ ᨳᩣ ᨴᩤ,ᩈ᩵ ᩮᩮᨯ ᨧᩥ ᩱᨧ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵ ᩈᩨ ᩮᩮᨴ ᩓ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᨶ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨠᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵。(ᨾᩣ ᨿᩥ)