new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨸ ᨲ᩾ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2018-10-17 15:13:06

C1016001-01b-李建洪.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨻ ᩈ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨿᩫ ᩈᩫ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩓ ᩱᨽ᩵ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩃᩦ,ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᧘ ᨤ᩵,ᩉ᩵ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩉ᩶ᩣ ᩃᩥ ᨿᩥ ᨼ᩶ ᩉ᩵ ᨿᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᩀᩥ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ ᧗ ᨣᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩉᩫ ᨠᩣ ᩉᩣ ᩃᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶“ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨯᩦ ᨿᩥ ᨯᩦ”。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵、ᩮᨪᩥ ᨾᩥ ᨪ᩵ᩣ)