new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ ᨤᩫ ᩮᩁᩥ ᩉᩨ “ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩅᩫ ᩈᩣ” ᨤᩣ ᩁᩢ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ

作者: 时间:2018-10-17 15:14:33

C1015002-01b-李建洪.jpg

    ᩮᨻᩬᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩁᩬᨦ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩁᩭ᩶ ᩅᩢ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ,ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᨯᩦ ᨴᩬᨦ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩈ᩵ᨦ ᨳᩨ ᩱᨶ ᩱᨧ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᩃᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩈ᩵ᨦ ᨳᩣ ᨤᩫ ᩮᩁᩥ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨷᩤ᩶ ᩋᩣ ᨾ᩶ᩣ ᨷᩤ᩶ ᩱᩉ᩵ ᨴᩦ  ᨻᩣ ᨪ᩵ᩁ ᨠᩣ ᨪᩣ ᩮᨧᩥ ᩋᩢ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨲ᩵  ᨶ᩾。

    ᨻᩬᨦ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᨳᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨶᩬᩁ ᪂᧕ ᩉ᩶ᩣ,ᨲ᩶ ᪆᪂ ᩉ᩵、ᩮᨹᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᧗ ᩮᨹᩥ、ᩃᩥ ᩱᩅ᩶ ᩮᩈᩬᩥ ᨤᩫ ᪂ᩣ ᩋᩢ、ᩃᩥ ᩉ᩵ᩣ ᩣ᪉ ᩋᩢ,ᨤᩬᨦ ᩴ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᨸᩣ ᪄ ᩉ᩵,ᩉ᩵ᩣ ᩁᩭ᩶ ᪃᪆ ᩉ᩵、ᨠᩬᨠ ᩴ ᪃᪄ ᩉ᩵,ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᪂ ᩉᩨᩁ᩵ ᪃ ᨻᩢ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ。