new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᨠᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者: 时间:2018-10-26 15:40:42

C1025007-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᨶᩥ ᨩ ᨶᩫ。ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾᩁ ᩉᩣ ᨾ᩶ ᨾᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ,ᨡᩢ ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᨴᩤ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。(ᨿᩢ ᨤᩣ ᨿᩥ)