new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ ᨦᩨ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ

作者: 时间:2018-11-02 17:44:27

 C1031004-01b-李建洪.jpg

  ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᩋᩢ ᩮᨲᩥ ᩮᩃᩥ ᨣᩫ ᨴᨠ᩺ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨣᩫ ᨹᩣ、ᩉᨾ ᨳᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᩉ᩵ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩉᩦ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩮᨻᩥ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᨿᩥ、ᩮᨸ ᨴᨠ᩺ ᩮᨸ ᨡᩦ ᨣᩢ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩢ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᩮᨻ ᩈᨠᩣ ᨶ᩾,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨳᩣ ᨦᩨ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᨯ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。ᨴᩤ ᩅ、ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᩉᩣ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨶᩥ,ᩐᩢᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨺ᩶ᩣ ᨴᩬᩁ ᩈᩥ、ᩮᩅᩥ ᩈᩥ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ。ᩅᩢ ᨶ᩾,ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵,ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᨳᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ。

  ᨠᩣ ᨳᩣ ᨦᩨ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩬᨦ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᨾᩦ ᧗᪉ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵,ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᨦᩨ ᨳᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᨸᩣ ᨻᩢ ᧕ ᩁᩭ᩶ ᩮᩮᨿ᩶。(ᩮᨵᩤ᩾ ᨪᩥ)