new tai | old tai | 中文

ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨵᩦ ᪄ ᩮᩮᩉ᩵ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩀ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ

作者: 时间:2018-11-09 15:25:51

  ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᪃ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᧗ ᨤ᩵,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ,ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨵᩦ ᪄ ᩮᩮᩉ᩵ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨧᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ。᪃ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨡ ᨸ᩵ᩣ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩀ᩵ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ。ᩃᩥ ᩰᨿ᩵ ᨤ᩵ᩁ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨵᩦ ᪄、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ 、ᨩ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨸᩣ ᨣ ᩈᩬ᩷ ᩮ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨵᩤ᩶ ᨿᩥ ᩮᨩᩬᩥ  ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨺ᩵ ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨵᩦ ᪄、ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨸ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ、ᨩ᩵ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨹᩰᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ,ᩮᨩᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨺ᩵ ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨵᩦ ᪄、ᨺ᩵ ᨵᩥ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩵ᨾ ᨽᩬ᩶ᨾ。