new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨻᩭ“ᨣᩤ᩵ ᨵᩤ᩵ ᨹ᩵ᩣ”

作者: 时间:2019-01-09 09:36:28

C0108020-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪄ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ ᩮᨾᩥ ᨶᩁ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨻᩭ“ᨣᩤ᩵ ᨵᩤ᩵ ᨹ᩵ᩣ 。

ᨡ᩵ᨦ ᨻᩭ ᩉ᩾,ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨻᩭ“ᨣᩤ᩵ ᨵᩤ᩵ ᨹ᩵ᩣ” ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ,ᩉ᩵ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩮᨾᩥ ᨶᩁ ᩮᨧᩥ、ᩮᨾᩥ ᨽᩫ ᩮᨧᩥ、ᨻ ᨦ ᩮᨧᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩅᩥ ᨵᩦ ᨣᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩥ ᨾᩣ ᨶ᩾,ᨻᩡ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ。ᩅᩢ ᨶ᩾,ᨿᩢ ᨩ ᨶᩫ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩉᩣ ᨡ᩵ᩣ、ᩰᨣ ᨣᩤ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨴᩤ᩵ ᩰᩃ、ᩃᩥ ᩮᩅᩥ ᨣ᩵ᩣ、ᩮᩮᨪ᩶ ᩰᨣ᩶ ᨧᩥ)