new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩥ ᩴ ᩃ᩶ᩣ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩣ ᩁᩢ  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷

作者: 时间:2019-01-31 17:37:38

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪂᪂ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩴ ᩃ᩶ᩣ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩣ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩀ᩵ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩈᩥ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᩮᨧᩥ ᩓ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨣᩨ ᨡ᩵ᨦ ᨲ᩵ᨦ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩱᨴ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ。

ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ、ᨵᩤ ᩉᩣ、ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ、ᨾᩥ ᨩ ᨴᩤ ᨹ᩵ᩣ、ᨣ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᩃ᩶、ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ,ᨹ᩶ ᩁᩢ ᩈ ᩉᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᩓ ᨣ᩶ ᩉ᩵ᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨶ᩾,ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩓ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩈ ᩮᨧ᩾ᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩈᩢᩔᩦ ᩈᨠ᩺ ᩮᩈᩥ ᨾᩁ ᩮᨿᩥ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨿᩢ ᨻᩡ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩉᩣ ᨾ ᩰᨿ,ᩉᩣ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩈᩥ ᨾᩁ ᩮᨿᩥ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。