new tai | old tai | 中文

ᩮᨿᩥ ᩁᩢ  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩈ᩵ᨦ ᨣ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2019-01-31 17:41:09

C0129005-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨪᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᩮᩈ᩵ ᩉ᩵ᩣ ᨤᩫ ᨲ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩥ ᩀ᩵ ᩉᨦ ᩕᩈ ᨿᨦ ᨤ ᩮᩮᨲ᩶ ᨣ ᩱᨽ᩵ ᩈ᩵ᨦ ᨸᩢ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᨸ᩵ ᩉ᩵)