new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨶᩥ ᨸ᩵ᩭ ᨣᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ《ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ》

作者: 时间:2019-02-01 15:38:13

C0131004-01b-曾崇明.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᩉᩅ LED ᩋᩢ ᩀ᩵ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᩁᩥ ᩉᩅ ᨻᩢ  ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ、ᩅᩤ᩶ ᨼ ᨣᩣ ᨪᩣ、ᨧ᩵ᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᨠ᩶ ᩉᩫ 、ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᩉᩫ ᩴ、᪉ ᨧᩬᨾ ᩣ᪂ ᨩᨦ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨸ᩵ᩭ ᨤ᩵ᩣ ᨣᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ《ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᩓ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ》ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾,ᩱᨶ ᩉᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨷ ᩅᩥ ᨱᩦ ᨽᩣ ᩓ ᨡᨶ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ,ᩉᩣ ᩰᨿᩬ ᩴ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨯᩨ ᩮᨪᩢᩣ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)