new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷

作者: 时间:2019-02-01 15:40:00

C0131003-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᩫ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᪃ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨣᩫ ᩅᨠ ᩮᨸ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩓ ᨹ᩶ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᨠ ᨠᩣ,ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩓ ᩈ᩵ᨦ ᨦᩨ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩉᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨴᩤ᩵。(ᨾᩦ ᩰᨻ᩵)