new tai | old tai | 中文

ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ

作者: 时间:2019-02-22 15:25:44

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᧗ ᨤ᩵,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩋᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᨶ᩾ ᨣᩢ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩰᩁ ᩮᩮᩁ ᩉᩅ ᩱᨴ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᩁᩬᨯ。ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ᨻᩣ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩱᨶ ᩱᨧ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᨧᩢ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᩉ᩾ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨳᩣ ᨣ ᨣᩨ ᨣ ᨽᩬᨦ,ᨡ ᩱᨧ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨲᩫ ᨲᩫ。

  ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᩁᩬᨯ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣ᩶ ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ ᨾᩣ ᨳᩨ,ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸ ᩮᩮᨷ ᩮᨸ ᩮᨸᩥ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨴ᩶ᨦ ᨴᩢ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨠᩢ ᩮᩈ ᩓ,ᨣᩢ ᩈ ᨪᩫ ᨠᩢ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ,ᩈᩦᩰᨧ ᨠᩢ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨯᩦ,ᨴᩦ ᩉ᩾ ᩉᩣ ᨸᩬ᩷ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨩ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨶ᩾。

 ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᩁᩬᨯ ᩉ᩾,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᩈ ᩉᩢ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨠ᩶ᩣ ᩱᨸ,ᨿᩢ ᩉᩢ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᩉ᩵ ᩃᩣ ᨽᩬᨦ。ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩋᩢ ᨻ ᩮᩮᨳ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨿᩥ ᩱᨧ ᩓ ᩅᩤ᩵:“ᨹ᩶ ᨡ᩶ᩣ ᨲ ᨧᩢ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨶᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨧᩥ ᩱᨧ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩱᨶ ᩱᨧ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵ ᨳᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨲᩫ ᨲᩫ。”

  ᨤᩣ ᩮᩈᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨻᩬ᩷ ᨯᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᪃  ᨴᩤ ᨠᩢ ᨶ᩾ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩮᩈ ᩓ,ᨣᩢ ᨣ᩶ ᨾᩣ ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᩁᩬᨯᩉ᩾。ᨴᩤ᩵ ᩋ᩵ ᨲᩬ᩷ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣᩅᩤ᩵,ᩱᨯ᩶ ᨳᩣ ᨣ ᨣᩨ ᨣ ᨽᩬᨦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨣᩢ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑,ᨿᩢ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑。 ᨶᩥ ᨴᩤ᩵ ᨿᩢ ᨻᩣ ᨠᩣ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᪂ ᨹᩨ ᨾᩣ。ᨽ᩶ᩣ ᨧᩥ ᩈᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨽᩣ ᩮᨿ᩾ᩣ、ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩅᩤ᩵,ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᨣᩢ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨾᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᨠᩢ, ᨶᩥ ᨣᩢ ᨻᩣ ᨠᩣ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᨾᩣ ᪂ ᨹᩨ。

   ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩋᩢ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨶ᩾ ᨿᩢ ᨻᩣ ᨠᩣ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ、ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ、ᨠᩣ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩦ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨾᩣ ᩉᩅ ᩉᩣ。(ᨾᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩣ)