new tai | old tai | 中文

ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2019-03-01 09:13:10

C0227001-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᪂ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᩀᩣ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩓ ᩰᩁ ᩀᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ “ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ ᨣᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩫ ᩱᨡ᩶”。ᩉ᩷ ᩀᩣ ᩰᩁ ᩀᩣ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᨩ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨸ ᩰᩁ ᩀᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ。ᩉ᩷ ᩀᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩈᩣ ᩮᩃᩥ ᩈᩣ ᩃᩫ、ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨡ ᩱᨧ ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ,ᨧᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ。