new tai | old tai | 中文

ᩈᨠ᩺ ᩮᩈᩥ ᨾ᩵ᩁ ᨻᩭ ᩈᨡᩣ  ᩱᩉ᩵ ᩱᨴ ᩣ᪃᧘ᩣ ᨲᩫ (ᨸ᩵ᨦ ᩁᩫ)

作者: 时间:2019-04-25 10:21:57

    ᨿᩥ ᩈᩣ ᩉᩣ ᩐᩢᩣ ᩴ ᩅᩥ ᩮᩈ 

     ᨾ᩵ᩁ ᨻᩭ ᩉᩫ ᩴ  

 

   ᩉᩫ ᩴ ᨩᩫ ᩀᩦ ᩱᨧ

    ᩁᩫ ᩋ᩵ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨴ ᨩᩨ

   ᨿᩥ ᩈᩣ ᩱᨴ ᩀᩡ ᩮᩮᩀ᩵ ᩀᩬ᩶ᩁ ᨠᩢᨯ ᩮᩮᨠ᩵ᨦ ᨴ ᨩᩨ

  ᨠᩬ᩷ ᨠᩬᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨸ ᩰᩁ ᨩ᩶ᩣ ᨦᩣ ᩱᨩ

  ᨸ᩵ᩭ ᨠᩫ ᩱᨼ ᨡᩨ ᨼ᩶ᩣ ᩕᨷᩣ ᨳᩣ ᩈᨠ᩺ ᩃ ᨷᩤ ᩱᨧ

  ᨧᩥ ᨷ᩾ ᩱᨼ ᩈᩫᨯ ᩁᩢ ᩈᨡᩣ  ᩱᩉ᩵

  ᦵᨡ᩾ᩣ ᨻᩭ ᩃ  ᩱᩉ᩵ 。(ᨸ᩵ᨦ ᨩᩫ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈ ᨽᩥ ᨳᩬ᩵ᨯ)