new tai | old tai | 中文

ᨠᩣ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᨻᩭ ᨸᩣ“ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩉ ᨦᩣ” ᨷᩫ ᩁ ᨾᩁ ᩓ

作者: 时间:2020-01-08 16:14:14

0107-02SZZH-012-48031-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨠᩣ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᨻᩭ ᨸᩣ “ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩉ ᨦᩣ”  ᨷᩫ ᩁ ᨾᩁ ᩓ。

  ᨡᩥ ᨠᨦ ᩮᨠᩁ ᩕᨲᩣ “ᩁᩫᩔ ᩋᩣ ᩉᩬᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵” ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪆ ᨣᩢ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᨻᩭ ᩐᩢᩣ ᨸᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᪑,ᩀ᩵ ᨴ᩵ᨦ  ᨠ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩶ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ。ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨡᩥ ᨠᨦ ᩮᨠᩁ ᩋᩢ ᩃᨠ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩁᩭ᩶ ᨸᩣ ᧗ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ。ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᨽᩣ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨻᩭ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺“ᩐᩢᩣ ᨸᩣ” ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪉ ᩉ᩾,ᨻᩡ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩁᩣᩔ ᨾᩣ ᩰᩅ ᩉᩣ、ᨩᩥ ᨸᩥ ᨸᩣ ᩋᩬ᩵ᨾ、ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ、ᩈᩬ᩶ᨾ ᨸᩣ ᩓ ᨲᩫ ᩉᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ ,ᩉᩣ ᩰᨿᩬ ᩴ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨾᩣ ᩃᩫ ᨻᩭ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ。(ᩮᨤᩥ ᨩ᩵ ᨪᩦ)