new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨻᩡ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ

作者: 时间:2020-01-08 16:26:18

0103-01YWB-008-47155-原文件.jpg

   ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨩᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨦᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨻᩡ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ 。ᨠᩣ ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩋᩢ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩉᨾ ᨴᩬᨦ ᩉᨾ ᨼᩢ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨣ ᨡᩢ、ᨼᩬ᩶ᩁ、ᩮᩮᨪ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᨴᩨ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨴᩤ、ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨠᩢ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩨ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᨴᩤ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩬᩥ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨴᩤ,ᨼᩢ ᨣ ᨴᩤ,ᨩᩬᨾ ᨴᩤ ᩱᨸ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ。(ᨻ ᨤ)