new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ

作者: 时间:2020-02-27 15:28:29

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵

  ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᨷᩢ ᩰᨿ ᨿᩣ  ᨿᩢ“ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ”ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ  ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ

  ᪂᪄ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨧᩣ ᩮᩃ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩮᩮᩉ᩵ “ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ”, ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨿᩥ ᩶ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩓ ᨠ ᨴᩨ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ、ᩮᩈᩨ ᨴᩢ ᨠᩫ、ᩮᩈᩨ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨴᩦ ᩰᩃ ᨣᩤ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩱᨸ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ“ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ”ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᧟ ᨠᩢ。

  ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨾᩦ ᨪ᩵ ᨩᩣ ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩃᩥ ᨩᩥ᩵ ᩮᨩ᩶,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᨠ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨲ᩾ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)