new tai | old tai | 中文

ᨾᩨ ᨶᩭ᩶ ᨧᨦ ᨾᩨ ᩉᩅ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᩋ ᨠᩢ ᩱᨸ

作者: 时间:2020-02-27 15:34:02

ᩮᩮᨲ᩵ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩨ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ,ᩰᩁ ᩁᩁ ᨶᩭ᩶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩅᩥ ᩈᩥ ᨪᩥ ᨩ᩵ ᨻ᩵ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ“ᨾᩨ ᨶᩭ᩶ ᨧ᩵ᨦ ᨾᩨ ᩉᩅ、ᩮᩁᩢᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩱᨸ” ᨡᩢ ᨲᩬ᩷“ᨽᩣ ᩱᨡ᩶”,ᩰᨿᩬ ᩴ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩓ ᩃᨠ ᩁᩁ ᨴᩢ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ。(ᨪᩦ ᨤᩣ ᨿᩥ)