new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ“ᩮᩃᩨ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ”ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ ᨯ᩶ ᩁᩥ

作者: 时间:2020-03-06 17:32:22

0303-01YWB-005-65298-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ, ᩁᩫ ᩈ᩵ᨦ ᩮᩃᩥ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩃᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩃᩣ ᩮᩃᩥ ᪂ ᩉᩨᩁ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᩋᩢ ᩃᨠ ᨿᩥ ᨩᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩮᨾᩥ ᩱᨴ ᨳᩣ ᨴᩤ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᩱᨸ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ ᨯ᩶ ᩁᩥ。

  ᩮᨾᩬᩥ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨾᩣ,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩃᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨣᩢ ᨩᨯ,ᩉᩣ ᩈ ᩵ ᩉ᩵ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩮᩃᩥ ᩀᩣ ᨹᨯ ᨹᩣ。ᨯ᩶ ᩋᩦ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᩁᩬᨠ ᩁᨠ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩗᩢᩣ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ,ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩮᨶᩬᩥ ᨠᩢ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩨ ᩉᩣ ᩈᨦ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ。

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᪇ ᨤ᩵,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩃᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩮᩃᩥ ᩀᩣ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ ᩈᩣ:ᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᩮᩃᩥ ᩀᩣ ᨩᨯ ᩮᨡ。ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩃᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩱᨧ ᨠᩥ ᩉᩭ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᨽ ᩱᨽ,ᩈᩨ ᩉᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᩋᩢ ᩉᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ ᨶ᩾ ᨩ᩵ ᨴᩦ,ᩀ᩵ ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂ᩳ ᨤ᩵ ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᩮᩃᩥ ᨳᩣ ᪂ ᩉᩨᩁ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᩱᨸ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ。

  ᨲᩬ᩷ ᩮᨴᩤ᩾ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪂ ᩮᩃ ᪂ᩳ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᪇ᩳ ᨴᩦ,ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩓ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ ᪄ ᩁᩭ᩶ ᪇᪇ ᨣᩫ,ᨳᩬᨦ ᨳᩣ ᩮᩃᩥ ᩣ᪅ ᩉᩨᩁ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᨸᩣ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)