new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ

作者: 时间:2020-03-18 15:46:21

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵

  ᩱᨩ᩶ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ ᨯᩦ   ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨲᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨣᩢ ᨤᩥ 

  ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᩮᩮᨴ ᩮᨴ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ,ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ,ᨻ᩶ ᨻ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨿᩬᨾ,ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᪃  ᨶ᩾ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩉ ᨦᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩱᨯ᩶ ᨷᩫ ᩁ ᨾᩁ、ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ。

  ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩥ ᩮᨴᩬᩥ)