new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᨪᩥ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᨧᩥ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩰᩃ ᨣᩤ

作者: 时间:2020-03-18 16:23:39

0311-01YWB-004-67105-原文件.jpg

ᩮᩮᨲ᩵ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ᨾᩣ,ᩮᨩᩥ ᩮᨪᩥ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩰᩃ ᨣᩤ᩵ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨾᩣ ᨿᩢ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨦᩨ ᩅᨲ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩓ ᩅᨲ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨳᩣ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ。(ᩮᨩᩥ ᨤ᩶ᨦ ᨿᩥ)