new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶ ᨩᩨ ᩰᨻ᩵ ᩮᨩ᩶ᩣ ᨪ᩵ᩣ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑ ᨣᩨ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ

作者: 时间:2020-04-12 16:28:43

0414-01YWB-007-77534-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶ ᨩᩨ ᩰᨻ᩵ ᩮᨩ᩶ᩣ ᨪ᩵ᩣ ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑ ᨣᩨ ᩮᨩᨿ ᨩᩡ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩃᩥ ᨿᨦ ᩀᩦ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᩃᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ、ᨿ᩾ ᩮᩮᩀ᩶ ᩮᩮᩀ᩶)